De bouw van de nieuwe kerk vindt plaats rond deze locatie.
De bouw van de nieuwe kerk vindt plaats rond deze locatie. Wijnand Kooijmans

Doorgang bouw nieuwe kerk in Doornspijk

12 januari 2024 om 12:00 Algemeen

Het ontwerpbestemmingsplan voor de bouw van een nieuwe kerk door de Hersteld Hervormde Gemeente Doornspijk en Nunspeet aan de Zuiderzeestraatweg West in Doornspijk is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg. Het wordt ter inzage gelegd.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om een gebouw voor maximaal 840 kerkgangers. De aanvraag is in 2021 ingediend en kreeg in 2022 in principe de goedkeuring van de raad. Wel werden door de raadsfracties hieraan een aantal voorwaarden verbonden rond onder meer het parkeren, de verkeersafwikkeling op de Zuiderzeestraatweg en de participatie met de eigen leden en de omgeving van de locatie waar het nieuwe kerkgebouw moet komen naast het landgoed Klarenbeek.

Bij de realisering van het nieuwe kerkgebouw wordt de parkeernorm aangehouden zoals deze geldt binnen de gemeente Elburg. Ook is door een onafhankelijk bureau een verkeersplan opgesteld dat inmiddels de goedkeuring heeft gekregen van de provincie Gelderland. Door de Hersteld Hervormde Gemeente en Protestantse Kerken Nederland (PKN) is een verklaring ondertekend dat de kerkdiensten niet gelijktijdig aanvangen of eindigen.

Door de raad was ook gevraagd naar een draagvlakonderzoek onder de eigen leden van de Herstelde Hervormde Gemeente. Dit naar aanleiding van het feit dat meerdere leden hadden aangegeven niet mee te gaan naar een nieuw kerkgebouw gezien hun verleden met de Hervormde kerk aan de Zuiderzeestraatweg, zoals de doop, huwelijk of begrafenissen.

Door een onafhankelijk bureau is een draagvlakonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat een meerderheid van de leden het plan heeft mee te gaan naar het nieuwe kerkgebouw. Er zijn verder diverse bijeenkomsten gehouden met omwonenden, betrokkenen en belanghebbenden. Daarmee is naar de mening van het college het participatieproces goed vorm gegeven,

Beeldbepalend voor het nieuwe kerkgebouw worden de oude dorpskerk, de pastorie, het landgoed Klarenbeek en onder meer de woningen aan de Zuiderzeestraatweg gezien. De landschappelijke inpassing wordt gezien als een samenspel met de karakteristieke bebouwing in de directe omgeving van de kerk. Bestaande bomen worden gehandhaafd en erfverharding wordt beperkt toegepast.

In de omgevingsvisie Elburg 2018 is de omgeving van het plangebied aangeduid als centrumontwikkeling. De bouw van de kerk binnen het bebouwd gebied van de dorpskern Doornspijk levert hieraan, zo is het college van mening, een bijdrage. Daarmee past de ontwikkeling binnen de ambitie het dorpse karakter te behouden.

Naar aanleiding van de gesprekken met de omwonenden zijn de plannen wel aangepast. De Hersteld Hervormde Gemeente heeft aangegeven het nieuwe kerkgebouw nodig te hebben, omdat in de bestaande dorpskerk te weinig ruimte is om alle gewenste activiteiten te ontplooien. De kerk komt naast de kringloopwinkel De Vuurdoorn. De winkel is een initiatief van de Hersteld Hervormde Gemeente.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie