<p>Het college van de gemeente Elburg heeft de financiën goed op orde.&nbsp;</p>

Het college van de gemeente Elburg heeft de financiën goed op orde. 

(Foto: gemeente Elburg - gemaakt vóór de uitbraak van corona)

Gemeente Elburg zuinig, dus geld voor investeringen

  Nieuwsflits

(Door: Dick van der Veen)

Wanneer je als gemeente Elburg een zogenaamde kadernota aanbiedt die sluitend is voor de komende vier jaar, die bovendien ruimte biedt voor forse investeringen, dan oogst je daarmee het resultaat van jarenlang zuinig beleid. De belasting stijgt vanaf 2022 slechts met het inflatiepercentage.

ELBURG - Wethouder Henk Wessel, die als eerste verantwoordelijk is voor de gemeentelijke schatkist, uit namens het college tevredenheid, maar is zo reëel om enkele kanttekeningen te plaatsen. “Onze inkomsten bestaan voor 70 procent uit gelden van het rijk. Die waren decennia lang vrij stabiel. De laatste jaren zijn ze dat allerminst. We wachten nu op de uitkomsten van de mei circulaire. Uitgaand van de september circulaire staan we er goed voor. In Elburg sturen we op een begroting die het eerste en het laatste jaar van de cyclus sluitend moet zijn. Onze begroting gaat uit van een positief resultaat van 4.500 euro in 2025. Wanneer je met eenmalige dekking kunst en vliegwerk toepast roep je de problemen over je af. Je ziet helaas steeds meer Artikel 12 gemeenten, die dus onder toezicht komen te staan. Een bijkomend gevaar zit in de herverdeling van gelden uit het gemeentefonds. De neiging bestaat om de grote gemeenten (in de Randstad) meer geld toe te kennen ten koste van de kleinere gemeenten. Daarnaast zijn de enorme uitgaven in het sociale domein, met een jaarlijks tekort van 1,3 miljoen in de jeugdzorg, een gesel. Elburg heeft met een reserve van 4 miljoen in de ze hoek een appeltje voor de dorst.”

De belasting stijgt voor een gemiddeld gezin in de jaren 2022, 2023 en 2024 met 14 euro, in 2025 met 12 euro. Uiteraard zijn dat verwegcijfers die door de maatregelen van de rijksoverheid zo omver kunnen worden geblazen. Elburg heeft deze jaren 382.000 euro structureel en 378.500 incidenteel beschikbaar voor nieuw beleid. Dat geld komt uit de positieve saldi voor 2022 en 2023, aangevuld met 166.000 uit de algemene reserve. Het weerstandsvermogen van de kas laat dat toe. Dat is in Verburg prima op orde. Wessel: “De reserve moet ook niet te hoog zijn als dat gepaard gaat met noden die je niet kunt lenigen. Je bent gehouden aan goed rentmeesterschap.” In de planperiode worden twee kunstgrasvelden vervangen (kosten 900.000 euro) en verder levert de gemeente een jaarlijkse bijdrage voor turnfaciliteiten bij SSS. Voor uitbreiding van de begraafplaats Oostelijke Rondweg (start 2024 en gereed 2028) staat 815.000 euro genoteerd. Verder jaarlijks 25.5000 jaarlijks voor huisbezoeken om snel betaalachterstanden te signaleren via huisbezoeken en 40.000 euro jaarlijks voor ecologisch bermbeheer Daarmee vergroot men de biodiversiteit. Daarnaast investeringen in de openbare ruimte.

Elburg zet sterk in op verduurzamen. Wessel: “Dat geldt voor alle overheidsgebouwen in 2040. We onderzoeken welke maatregelen nodig zijn, vooral ook voor het gemeentekantoor. Daarvoor staat 3.55 miljoen euro genoteerd. We hebben een zelfde bedrag in kas aan resterende precariogelden. We hebben de raag gevraagd dat geld alvast te reserveren voor dit doel. Een deel van de precariogelden hebben we in de vorm van waardebonnen aan de bewoners uitgekeerd. Het is noodzakelijk dat we eerst ons eigen onderkomen op orde hebben.”

Bijna alles staat of valt dus met de geld uit het gemeentefonds?
“In ieder geval vormen die 70% van wat er binnen komt. Dit heeft geleid tot discussie over de vraag of we als gemeentelijke overheid niet een groter belastinggebied moeten krijgen. Verhoging van de OZB heeft slechts een beperkte uitwerking. Verder is die jeugdzorg een hoofdpijndossier. Een kabinetswisseling brengt ook gevolgen met zich mee. Het ene neigt naar meer duurzaamheid, het andere heeft de ondernemers wat na aan het hart liggen. Geeft de rijksoverheid meer uit dan krijgen wij een hogere bijdrage en omgekeerd is dat ook het geval.”

De coronamaatregelen, verminderd havengeld en een manco aan toeristenbelasting hebben effect, Dat geldt in niet mindere mate voor digitale aanpassingen. Wessel: “We zetten in op veilige verbinding en opslag van informatie. De burger moet er vanuit kunnen gaan dat zijn/haar gegevens bij ons in veilige handen zijn. We moeten een tandje bijzetten, ontkomen niet aan structurele maatregelen en hebben tijdelijk extra medewerkers nodig opdat belangrijk softwarepakketten, onder andere bij belastingen en burgerzaken, goed blijven draaien.” Wat de arbeidsparticipatie betreft verwacht de wethouder veel van aansluiting bij de expertise van de arbeidsmarkt Zwolle.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden