Eerste commissievergaderingen Elburg op 2 en 4 september

ELBURG - De zomervakantie voor het college van burgemeester en wethouders is voorbij; de eerste collegevergadering is achter de rug. Op 2 en 4 september vinden de eerste commissievergaderingen na de zomer plaats en het college heeft hiervoor verschillende onderwerpen besproken, waaronder de discussienota Doelgroepenbeleid gemeente Elburg. Deze discussienota vormt het resultaat van de vraag van de raad om vooruitlopend op de vaststelling van de nieuwe Woonvisie eerst het huisvestingsbeleid voor bijzondere doelgroepen vast te stellen.
De aanleiding voor de nota doelgroepenbeleid betreft de ontwikkelingen rondom het Brigadegebouw aan de Eperweg en het recreatieterrein Stuyvenzand aan de Berkenweg. Zoals bekend is er bij het Brigadegebouw sprake van de aanvraag van een tijdelijke vergunning voor het laten verblijven van arbeidsmigranten. Bij het recreatiepark Stuyvenzand gaat het om het opheffen van de strijdigheid met het bestemmingsplan – vanwege het langdurig verblijven van arbeidsmigranten in vakantiechalets - en om het realiseren van negen woningen voor mensen 'met onbegrepen gedrag'. Beide situaties hebben geleid tot zorgen en vragen bij de direct omwonenden. In afwachting van het vaststellen van het doelgroepenbeleid heeft de raad de ontwikkelingen 'on hold' gezet.
De discussienota die het college nu naar de raad stuurt betreft allesbehalve een definitief stuk. Eerst vindt de discussie plaats in de raad, daarna werkt het college de nota verder uit.
Op de agenda van deze eerste collegevergadering stonden ook twee handhavingsverzoeken, die zijn ingediend door de omwonenden van het Brigadegebouw en het recreatiepark Stuyvenzand. Deze handhavingsverzoeken zijn door het college besproken en beiden afgewezen. Bij het Brigadegebouw wonen volgens omwonenden teveel arbeidsmigranten, meer dan de huidige vergunning toestaat. Daarnaast benoemt men de verkoop van goederen, die via internet zouden zijn verkocht. Volgens het college is de huisvesting niet strijdig met de huidige vergunning. De internethandel komt in aanmerking voor een vergunning, die inmiddels is aangevraagd.
Voor het recreatiepark Stuyvenzand geldt dat het college al akkoord is gegaan met het principeverzoek van de ontwikkelaar, waarna de raad de ontwikkelingen (en die van het Brigadegebouw) 'on hold' heeft gezet. Nu de discussienota naar de raad gaat is een eerste stap gezet in het vlot trekken van deze ontwikkelingen. Het college wil eerst de discussie in de raad afwachten, voordat er sprake kan zijn van enige vorm van handhaving. Hiervoor vindt een eerste bespreking plaats op woensdag 4 september en mogelijk daarna in de raadsvergadering van 16 september.
Alle stukken voor de commissievergadering staan op www.elburg.nl. Via 'bestuur en organisatie' kan men naar 'gemeenteraad' en kiezen voor 'commissievergaderingen'. Zowel de commissievergaderingen als de raadsvergaderingen worden live uitgezonden en zijn te volgen op dezelfde plek waar de stukken staan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden