<p>Dick van de Streek (links) en Jan van Ommen wijzen de locatie aan waar havenkom, steigers en doorstroomgeul worden aangelegd (foto Dick van der Veen)&nbsp;</p>

Dick van de Streek (links) en Jan van Ommen wijzen de locatie aan waar havenkom, steigers en doorstroomgeul worden aangelegd (foto Dick van der Veen) 

(Foto: )

Geul, haven en steigers nu dichterbij

De inwoners van Noordeinde en Kerkdorp zijn niet veeleisend. Alleen de band met het water, daar staan ze op, dit volk met van oorsprong vooral vissers, boeren en rietsnijders. Ze praten nog altijd over elkaar ontmoeten bij de zee en dan valt zelden de naam van het Drontermeer. De plek waar jong en oud zich met elkaar verbonden voelt.

NOOrDEINE/KERKDORP - Om daar te kunnen blijven recreëren en toegang te krijgen tot het Reevediep is onder de paraplu van de Belangen Gemeenschap Noordeinde (BNG) de werkgroep Noorderrot gevormd, waarin alle disciplines maar vooral ook de eigen bevolking zijn vertegenwoordigd. Door op een slimme wijze expertise binnen te halen, samen op te trekken met de gemeente, daagt nu een oplossing voor het probleem van verzanding aan de Oldebroeker zijde van het Drontermeer, die de vaargeul steeds moeilijker bereikbaar maakt.

Op 19 mei debatteert de raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving en op 3 juni beslist de gemeenteraad over een voorliggend project om een weiland bij de Gelderse sluis geschikt te maken als geul naar de hoofdvaarroute, het realiseren van een havenkom voor 20 boten en kano’s, een vis- en kanosteiger, een parkeergelegenheid en een pad dat havenkom en parkeerplek verbindt. Het gaat om een krediet van 240.000 euro.

Het heeft allemaal een lange voorgeschiedenis. In 2018 keerde het tij en was het voor de Noorders, zoals men zich graag genoemd ziet, een kwestie van nu of nooit, samen de schouders er onder.

Dick van de Streek van de werkgroep en voorzitter Jan van Ommen praten ons bij.

“We willen onze achtertuin beheren. Het voorliggend project is een kleinschalige extensieve recreatieplek. Er ontstaat een win-winsituatie. Het past in het Delta programma waterveiligheid. Dat is ook het geval met het Hoogwaterbeschermingsproject Noordelijke Randmeerdijk. Dat beoogt de dijk over 1 kilometer te verbeteren en kunstwerken te versterken. Door klei en zand dat bij het graven van de geul vrijkomt daarvoor te benutten sla je twee vliegen in één klap. Dat is werk met werk maken, zegt Dick. En Jan vult aan met de mededeling dat je door de geul te benutten voor aanvoer van grond die men tekort komt zwaar transport door het dorp vermijdt, schade aan het fietspad en hoge kosten. “Er is geen natuurcompensatie nodig en ook dat bespaart uitgaven. Met de doorstroomgeul verbetert de rietzone (Reevedam), er ontstaat een vaste vaarroute waardoor er minder verstoring ontstaat (kranswieren). Ook de vogels zullen blij zijn dat hun broedplaatsen straks niet meer worden verstoord.

“De havenkom zorgt ervoor dat de verspreid liggende bootjes worden geconcentreerd, niet langer bij de dijken langs het Nieuwe Kanaal waar waterschap Vallei en Veluwe maaibeheer heeft”, voegen de mannen toe.

Het is de bedoeling voor beheer en exploitatie een stichting te vormen. “Het project is tot stand gekomen na vele avonden brainstormen en overleg met de beide betrokken Waterschappen, Rijkswaterstaat, omwonenden en belangstellenden. We zijn blij met de betrokkenheid van de Noorders/Kerkdorpers daarbij en de begeleiding door de gemeente”, geeft Dick aan. Jan: “We brengen een flink stuk zelfred- en zelfwerkzaamheid in, onder meer op het gebied van hek- en straatwerk. We hebben in eigen geleden een ecoloog die er knap kijk op heeft. Ook de jeugd zullen we er nauw bij betrekken. Ze moet met enige trots in de toekomst tegen (klein)kinderen zeggen ‘daar’ aan hebben meegewerkt.”

Van meet af aan is de bevolking meegenomen. Eerst met fysieke meetings en daarna in coronatijd met digitale informatie.

Grondaankoop

De gemeente laat weten dat Noorderrot ecologisch, technisch en financieel haalbaar is. “Hopelijk spreekt ons plan voor zich en kunnen we de commissieleden overtuigen van het feit dat Noorders en water bij elkaar horen, zodat we over een tijdje samen picknickend, varend en zwemmend van deze plek kunnen genieten. Weerbarstige ideeën die lang niet uitvoerbaar bleken zijn verfijnd en gerijpt tot een project waar de lokale overheid eigenlijk niet meer omheen kan. Als de gemeenteraad akkoord is zou het project (begin) volgend jaar kunnen starten. Met als tussenliggende schakel natuurlijk nog de grondaankoop. Van belang is dat betrokkenen er positief in staan. Neem de Noorders de verbinding en de band met het water af en je ontneemt het dorp zijn ziel.

(door: Dick van der Veen)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden