De haven van Elburg. Foto: Barry Wensink
De haven van Elburg. Foto: Barry Wensink Barry Wensink

Bezwaar tegen plan ‘De Nieuwe Haven’ in Elburg

10 september 2023 om 06:00 Politiek Tips van de redactie

Drie organisaties hebben een zienswijze ingediend tegen het beeldkwaliteitsplan ‘De Nieuwe Haven.’ Het betreft de Stichting Tot behoud van Elburger Botters, de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop en de Stichting tot behoud van de laatste Vischrookerij in Elburg. De zienswijze is ingediend bij zowel het college van burgemeester en wethouders van Elburg als de gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

In de zienswijze wordt aangegeven dat de drie de gang van zaken tot op heden als zeer stuitend ervaren. In oktober 2022 is door hen een bezwaar ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan ‘De Nieuwe Haven.’ Er is echter geen enkele reactie van de gemeente ontvangen. Nu wordt er een beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd waarop opnieuw zienswijzen kunnen worden ingediend. “Wat is de waarde van een zienswijze als de gemeente niet eens de moeite neemt op een vorige zienswijze te reageren”, zo vragen de drie zich af. De volgorde van een procedure en de daarbij behorende procedure wordt volgens hen volledig aan de laats gelapt door de gemeente. Men vindt dat het redelijk en billijk zou zijn om de eerste procedure af te sluiten voor een volgende wordt opgestart. “Wij zijn van mening dat met de huidige gang van zaken volledig wordt voorbij gegaan aan een redelijke procesafwikkeling en dat daarmee onze belangen worden geschaad daar de uitkomst op voorhand al vast lijkt te staan en snelheid gaat voor zorgvuldigheid.”

Aangegeven wordt dat het een bevreemdende gang van zaken wordt gevonden dat een ontwerpbestemmingsplan is ingediend en er nu een passend beeldkwaliteitsplan is gemaakt dat wederom is gestoeld op economisch gewin. Volgens de drie sluit het niet aan bij enige vorm van cultuurhistorie van Elburg of ook maar enige koppeling heeft met oud historisch Elburg en eerder aangenomen visies hierop.

De drie organisaties verwijzen naar het in 2011 opgestelde stedenbouwkundig plan van Royal Haskoning. Dat is volgens hen het enige vigerende beleid waaraan een plan getoetst kan en mag worden. Andere plannen zijn door de raad niet aangenomen en kunnen daaraan volgens de drie ook niet getoetst worden. Gesteld wordt dat de huidige vorm van het nieuwe plan enorm afwijkt van het traditionele karakter van de huidige havenwand en onvoldoende aansluit bij de aanwezige bebouwing rond de haven.

Dat in het nu opgestelde beeldkwaliteitsplan het plangebied ‘De Nieuwe Haven’ wordt aangemerkt als een overgangsgebied druist in, zo wordt door de drie organisaties aangegeven, volledig in tegen de visie van Royal Haskoning. Veel nieuwbouw wordt te hoog en de in het nu voorliggende plan opgenomen woningtypes sluiten niet aan bij het vastgestelde gemeentelijke woningbouw, met voornamelijk senioren-, zorg- en recreatiewoningen.

Kritiek is ook dat in het plan te beperkt is nagedacht over de ontsluiting van het verkeer via de Havenkade. Die moet, zo vinden de drie, gegarandeerd worden omdat de huidige verkeersbelasting op de Havenkade vele malen hoger is dan wenselijk. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie