Op de locatie aan de Diepesteeg wordt uitbreiding toegestaan
Op de locatie aan de Diepesteeg wordt uitbreiding toegestaan Wijnand Kooijmans

Subsidiecoördinator perikelen in gemeente Elburg

21 maart 2023 om 15:19 Politiek

De mogelijkheid voor het aanstellen van een subsidiecoördinator kan verder worden onderzocht door het college van burgemeester en wethouders. Een motie van LEV en het CDA waarin het college werd gevraagd de komst van deze functie te heroverwegen werd ingetrokken.

Wijnand Kooijmans

In de motie werd het college gevraagd te komen met een gemotiveerde onderbouwing of afweging van de noodzaak en toegevoegde waarde van een subsidie coördinator. Als die er al moet komen willen de indieners een duidelijke functieomschrijving zien, een takenpakket maar ook de mogelijkheid hebben later af te wegen of de nieuwe functionaris voldoet aan wat hem of haar wordt verwacht.

LEV en CDA verwijzen ook naar het rapport van de Rekenkamer. Hierin wordt vooral gepleit voor een samenhangend subsidieproces, zonder dat in het rapport wordt aangegeven dat dit moet leiden tot een uitbreiding van de personeelsformatie. Voor hen speelt bovendien mee dat er vanuit de huidige aanvragers geen negatieve geluiden klinken over het aanvragen van subsidie.

Een meerderheid van de partijen is van mening dat de motie te vroeg komt. Zeker gezien de toezegging van wethouder Bertus Jeensma dat op dit moment nog niet over een uitbreiding van het aantal medewerkers wordt gesproken en niet over een geld. Het college wil de noodzaak verder onderzoeken en komt dan eventueel bij de kadernota met een voorstel. Daarmee is volgens Jeensma de motie overbodig.

José Oosthoek (Samen Vooruit) gaf aan geen motie te willen steunen waarin het college tweemaal wordt gevraagd een besluit te heroverwogen. Ze vindt dat pas een oordeel kan worden geveld wanneer het gewenste nieuwe subsidiebeleid door de raad is vastgesteld. 

Door alle partijen wordt wel aangedrongen op het informeren van verenigingen over de stand van zaken. Erik Land (Algemeen Belang) geeft aan dat de muziekverenigingen binnen de gemeente Elburg al tweemaal een brandbrief hebben geschreven over de noodzaak het subsidiebedrag aan hen te verhogen. Veel langer wachten is voor hen onmogelijk, zo geeft hij aan.

DIEPESTEEG

Door de raad wordt wel akkoord gegaan met het bestemmingsplan Diepesteeg 11. Dat maakt dat grondbedrijf Kurk haar activiteiten op deze plek mag voortzetten en de bedrijfsbestemming mag uitbreiden. Door Anita Kloosterman (CDA) wordt wel aangegeven dat dit voor haar partij geen aanzet mag zijn in dit gebied te komen tot een bedrijfsterrein, mede gezien de beperkte bereikbaarheid.

Els Baauw (VVD) wil dat het college komt met een visie over waar gewoond en gewerkt kan worden. Willem Mulders (LEV) roept het college op er voor te zorgen dat het bedrijf binnen de gestelde normen blijft. Hij wil overlast voor de omgeving voorkomen.

BURGERRAADSLID

Gerald Schoots werd benoemd tot burgerraadslid voor LEV. Hij wil zich inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van de gemeente Elburg. Hij wil als eerste samenwerking en het pas daarna over de verschillen hebben.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie