Het grasveld naast de school gaat bebouwd worden.
Het grasveld naast de school gaat bebouwd worden. Wijnand Kooijmans

Woningbouw op De Hoge Enk

21 mei 2023 om 11:25 Maatschappelijk

Met het vaststellen van een ontwerp bestemmingsplan wordt een nieuwe stap gezet naar de komst van in totaal zeventien extra woningen aan de Gerichtenweg in De Hoge Enk. Het gaat om de invulling van een vrij liggend terrein naast de Mattanjaschool.

Wijnand Kooijmans

Het grootste deel van de woningen wordt gerealiseerd op grond die eigendom is van de gemeente Elburg. Het gaat om twee vrijstaande woningen, vier twee-onder-een-kapwoningen, vier levensbestendige woningen en vijf rijwoningen. Hiermee wordt, zo stelt het college van burgemeester en wethouders, ingespeeld op de woningbehoefte op de Hoge Enk. Onder meer worden passende woonkansen geboden voor jongeren en senioren. Twee woningen komen op particulier terrein. Het gaat dan waarschijnlijk om een tweekapper die in de vrije sector verhuurd gaat worden.

De Gerichtenweg ligt al binnen de bebouwde kom. Dat geldt echter niet voor het gebied waar gebouwd gaat worden. Dat heeft nu nog de bestemming buitengebied. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders is om het totale gebied binnen de bebouwde kom te brengen. Dat maakt het ook mogelijk te kiezen voor een passende snelheid voor de ontsluitingsweg die door het gebied gaat lopen.

Weliswaar voldoet het gebied niet geheel aan alle eisen die aan een bebouwde kom worden gesteld. Onder meer omdat er gebouwd wordt aan één zijde van de weg. De doorslag het gebied wel als zodanig aan te wijzen heeft alles te maken met het feit dat de weggebruiker de indruk heeft door een bebouwd gebied te rijden. Bovendien vormt het gebied een aansluitend geheel met de al bestaande bebouwde kom. De politie is ook om een oordeel gevraagd rond de aanwijzing als bebouwde kom. Omdat aanvankelijk geen reactie werd ontvangen is het verzoek nog eens herhaald. Eind april was echter nog geen reactie ontvangen. Het college ziet daarin echter geen reden de procedure stop te zetten

Aan de voorbereiding van het ontwerp bestemmingsplan is een zorgvuldig inspraakproces gevolgd. Dat heeft twee jaar in beslag genomen. Met een aantal omwonenden is persoonlijk overleg gevoerd om zo veel mogelijk aan de wensen tegemoet te komen. Op verzoek van de school is het plan uiteindelijk ook nog enigszins aangepast. Dat alles heeft ertoe geleid dat het plan een breed draagvlak heeft bij de inwoners.

Met de eigenaren van een perceel aan de Oude Harderwijkerweg is afgesproken dat zij een stuk grond kunnen kopen van de gemeente. In het bestemmingsplan is daartoe voor deze grond al de bestemming ´tuin´ opgenomen. De definitieve koopovereenkomst wordt getekend zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is. Afgezien wordt van een onderzoek naar de gevolgen voor natuur en milieu. Verwacht wordt dat deze nauwelijks worden aangetast. Tegen het ontwerp bestemmingsplan en het daarbij behorende beeldkwaliteitsplan kunnen tijdens de periode dat het ter inzage wordt gelegd nog wel bezwaren worden ingediend. Indien dit het geval is worden deze beoordeeld en uiteindelijk aan de raad voorgelegd voor de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie